!!NOU!! FIȘA MĂSURII ACTUALIZATĂ (ULTIMA FORMĂ) publicat în data de 02.08.2019

Denumirea măsurii Sprijin pentru înfiinţarea şi promovarea formelor asociative
Codul măsurii M4/1D
Tipul măsurii 

    – Investiții

X – Servicii 

    – Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii

1. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT

Teritoriul inclus în viitorul GAL cuprinde terenuri agricole pe o suprafaţă de cca

18.951 ha, din care 18.548 ha terenuri arabile (97,87{119ffccd70eb016353c05fbb202b6db72f575a4d627ef943309b6808f65e47b3}), marea lor majoritate cultivate cu cereale şi plante tehnice.

Terenurile agricole au suprafeţe mici şi mulţi proprietari şi-au vândut pământul în perioada anilor 2003-2008. Micii producători nu sunt organizaţi într-o formă asociativă, rezultatul fiind obţinerea unor venituri mici.
In zonă există o formă asociativă (AGRI SUD COOPERATIVA AGRICOLĂ) în care membrii sunt fermieri medii şi mari, cultivatori de cereale şi plante tehnice.

Cooperativa reprezintă în teritoriu un model pozitiv prin care se demonstrează practic posibilitatea aprovizionării la preţuri mici şi desfacerii mai rentabile a producţiei. Prin aprovizionare şi desfacere în cantităţi mari se pot obţine preţuri mai bune, în paralel cu scăderea costurilor operaţionale pe unitatea de produs.

La nivelul unui număr mai mare de fermieri, se poate apela la manageri specializaţi care pot identifica soluţiile optime de marketing pentru desfacerea producţiei. De asemenea, se pot aplica tehnologii moderne de cultură şi se pot utiliza în comun utilaje specializate care sunt nerentabile pe suprafeţe mici de terenuri.
Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.4 si respectiv analiza SWOT, pt. III.3.

1.2. Obiectivul de devzoltare rurală al Reg. ( UE) nr. 1305/2013 Favorizarea competitivităţii agriculturii
1.3. Obiectivul specific local al măsurii Asocierea producătorilor pentru a asigura creşterea veniturilor din exploatere prin obţinerea unor producţii mai mari ca urmare a aplicării unor tehnologii moderne.

Costuri de producţie mai mici ca urmare a achizitţei în comun a input-urilor.

Crearea unor locuri de muncă noi.

1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg. ( UE) nr.1305/2013 2. Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţiii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor.

a) Imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole;

1.5. Contribuția la domeniile de intervenție 1. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013

Art. 15. Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației ;
Art. 19. Dezvoltarea exploatatiilor şi a întreprinderilor.

2. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 2 (prevăzut la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013).

3. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013

Nu este cazul

4. Complementaritatea cu măsurile din SDL – Nu este cazul

5. Sinergia cu alte măsuri din SDL Impreună cu următoarele 3 măsuri :

M1/1A Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici, M2/1B Sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de exploataţii agricole, M3/1C Sprijin pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale de către fermieri, măsura M4/1D corespunde aceleiaşi priorităţi P1 (tabel IV.1): Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea exploataţiilor agricole, creşterea nivelului de competenţă şi stimularea asocierii fermierilor.

2 . Valoarea adaugată a măsurii Valoarea adăugată a măsurii M4/1D constă în:

– introducerea unor tehnologii noi prin transferul de experienţă dobândit de fermele cu eficienţă economică mai mare;

– desfacerea productiei agricole prin asociaţie şi obţinerea unor preţuri optime;

– crearea unor lanţuri comune de aprovizionare şi desfacere;

– derularea în comun a unor investiţii având impact pozitiv asupra fiecărei ferme;

– crearea de locuri de muncă noi;

Relevanţa măsurii:

Organizarea formelor asociative reprezintă o soluţie pentru valorificarea potenţialului agronomic şi uman al exploataţiilor agricole de dimensiuni mici.

Necesitatea sprijinului conform măsurii M4/1D rezultă din analiza diagnostic, pt. I.4, respectiv din analiza SWOT, pt. III.3.

3. Trimiteri la acte legislative – Regulamentul UE 1303/2013

– Regulamentul UE 1305/2013;

– Legea 1/2005 privind cooperativele;

– Legea 566/2004 privind cooperativelel agricole.

– OG 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordin MADR nr. 171/2006 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători aprobată prin Legea 338/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

4. Beneficiari direcți/indirecți ( grup țintă)
4.1 Beneficiari direcți

Beneficiari direcţi :

– Fermieri constituiti ca persoane juridice ;

– Fermieri persoane fizice autorizate;

– Fermieri titulari ai unei întreprinderi individuale sau familiale;

– Asocieri de fermieri cu personalitate juridică.

Toti beneficiarii direcţi trebuie să demonstreze că au sediul sau un punct de lucru în teritoriul GAL. Activitatea economică finanţată/sprijinită se va desfăşura în teritoriul GAL.

 

4.2 Beneficiari indirecți

Beneficiari indirecţi :

Comunităţile locale de pe teritoriul GAL.

 

5.Tip de sprijin ( conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

– cheltuieli pentru înfiinţarea formei juridice de asociere;

– investiţii pentru achiziţii echipamente si dotări, pentru forma juridică de asociere;

– investiţii necorporale: software, licenţe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art.45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

– consultanţă pentru elaborarea Cererii de finanţare şi implementarea proiectului.

Acţiuni neeligibile

– achizitii bunuri şi echipamente “second hand”;

– cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;

– contribuţie în natură;

– cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

– costuri operaţionale, costuri de întreţinere, chirie;

6.1 Pentru proiecte de investiții
6.2 Pentru proiecte de servicii
7. Condiții de eligibilitate

 Beneficiari eligibili

– persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) sau întreprinderi familiale (IF) înfiinţate cf. OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– societati comerciale înfiinţate cf. Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încadrată în categoria microîntreprindere conform HG346/2004;

Beneficiari neeligibili

– solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, Programul SAPARD, şi FEADR, până la achitarea integrala a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;

– solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de doi ani de la data rezilierii;

– beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;

– solicitanţi aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată.

Alte precizări

In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri.

7.2 Pentru proiecte de investiții în modernizarea/dezvoltarea exploatațiilor
8. Criterii de selecție 1. Teritoriul cuprins în forma de asociere
2 UAT
1 UAT
Punctajul se va acorda în ordine descrescătoare începând de la numărul maxim de UAT-uri2. Numărul membrilor
Mai mult de 4 membri
Intre 3 şi 4 membri
Punctaj în ordine descrescătoare începând de la numărul cel mai mare de membri3. Domeniul de activitate agricolă
a. legumicultura
b. alte domenii
Punctaj în ordine descrescătoare începând de la punctul a.4. Principiul creării unor locuri de muncă noi
Punctaj fix acordat dacă se înfiinţează cel puţin 2 locuri de muncă pe forma asociativă înfiinţată
9.Sume aplicabile și rata sprijinului Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M4/1D este de 90{119ffccd70eb016353c05fbb202b6db72f575a4d627ef943309b6808f65e47b3} din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea minimă a unui proiect finanţat prin această măsura va fi de 4.000 Euro.

Valoarea maximă a unui proiect este de 8.000 euro.

10. Indicatori de monitorizare Număr de exploataţii agricole sprijinite: minim 6

Număr de forme asociative înfiinţate: 2

Total fonduri alocate: 16.000 Euro

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  Contact

  Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Start typing and press Enter to search